Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Studiebureau Verhulst - Sloopopvolgingsplan / asbestattest/ asbestinventaris

Algemene Voorwaarden


1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden worden steeds geacht van voor het totstandkomen van de overeenkomst gekend en tevens uitdrukkelijk aanvaard te zijn. Deze voorwaarden zijn aanvullend van toepassing indien tussen partijen afwijkende bijzondere voorwaarden bedongen werden, in dat geval zijn alle beplaingen van de algemene voorwaarden toepasselijk behoudens diegene die onverenigbaar zijn met de bijzondere voorwaarden. Deze aangepaste voorwaarden zijn van toepassing bij uitdrukkellijke of stilzwijgende aanvaarding voor lopende opdrachten.

2) Onze tarieven zijn berekend op basis van de op het ogenblik van aanbieden gekende parameters en de van toepassing zijnde index der consumptieprijzen. Ongeacht de aard van de overeenkomst zal bij iedere aanrekening van levering van goederen, diensten en/of prestaties een prijsherziening kunnen geschieden indien de parameters wijzigen en/of de index der consumptieprijzen aangepast wordt. Een prijsherziening zal in ieder geval kunnen doorgevoerd worden bij wijzinging van de volgende parameters: lonen, sociale lasten, prijzen van materialen, grondstoffen en verbruiksproducten en de toegenomen prijzen van door derden geleverde goederen en diensten of prestaties, dit alles onverminderd een noodzakelijke prijsherziening in gevolge niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de prijsaanbieding, zoals in het geval van wijziging wettellijke bepaling. Indien uw tarieven gehanteer worden behouden wij ons eveneens het recht voor deze aan te passen conform de indexering van de lonen van onze aangestelden.

3) Administratieve kosten, dossierkosten en bijv. kosten van gegevens opgevraagd bij de overheid of bij derden, alsmede bijzondere taksen, lasten of kosten maken geen deel uit van de opgegeven prijzen. 

4) Een overeenkomst tot het uitvoeren van levering van goederen, diensten en/of prestaties wordt geacht te zijn gesloten op het ogenblik dat de opdracht door ons is aanvaard. Tot de overeenkomst maken deel uit de door ons medegedeelde beschrijvingen en gegeven informatie, daar inbegrepen de erin opgenomen bijzondere voorwaarden, onverminderd huidige algemene voorwaarden welke worden beschouwd als van in de beginne medegedeeld te zijn.

5) De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de aanbieding of in de opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, benevens door alle wijzigingen en aanvullingen die naderhand in overleg worden aangebracht. 

6) Bij annulatie door de opdrachtgever van een opdracht voor aanvang van uitvoering ervan is een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25% van de waarde van de gegeven opdracht verschuldigd, dit onderminderd bijkomende schadevergoeding in geval deze kan worden bewezen. Indien de opdracht reeds in uitvoering is en de opdracht geannuleerd wordt gedurende de uitvoering is de integrale waarde van de gegeven opdracht steeds verschuldigd behoudens indien wij een zelf vermindering zouden doorvoeren waarbij wij bijzonderen omstandigheden aanvaarden doch zonder dat wij hiertoe verplicht zouden kunnen worden gesteld. 

7) Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden afzonderlijk in rekening gebracht. De meerprestaties worden tevens aangerekend aan de op dat ogenblik van toepassing zijnde tarieven. Nazorg wordt altijd afzonderlijk aangerekend. 

8) Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle door ons verzamelde meet- en onderzoeksgegevens en rapporteringen in enkelvoud digitaal afgeleverd. 

9) Als het uitvoeren van het project om welke reden dan ook (bijv. staking, beslaglegging, afwezigheid van de contactpersoon, ...) wordt verhinderd, en de opdrachtgever laat na om Studiebureau Verhulst BV hiervan tijdig op de hoogte te brengen, dan zullen de reeds gemaakte kosten buiten de overeengekomen offerteprijs om, gefactureerd worden. 

10) De kosten van bijkomende rapportering en verzenden hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Transporten en verzendingen geschieden tevens op risico van de opdrachtgever. Indien wij aan het labo verzoeken om een monster te bewaren zijn de kosten van bewaring eveneens ten laste van de opdrachtgever.

11) De opdrachtgever staat jegens ons in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, welke benodigd zijn voor de verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede voor het gebruik van toegangswegen naar het werkterrein. De opdrachtgever is ten allen tijde verantwoordelijk dat hij tevens over alle vereiste erkenningen, toelatingen en andere vergunningen beschikt. Eventuele documenten waarvoor wij de beschikking dienen te hebben voor uitvoering van de opdracht dienen op eerste verzoek daartoe aan ons te worden overgemaakt. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de opdracht trouwens alle gegevens en documenten aan ons bezorgen die redelijkerwijze als relevant voor de opdracht kunnen worden beschouwd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor nadelige gevolgen ingevolge het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.

12) Alle gevolgen - boetes, schaden en dergelijke - ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de onder punt 11 bedoelde vergunningen of toelatingen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13) Wij behouden ons het recht voor de aflevering van rapporten te weigeren tot na volledige betaling te hebben ontvangen. De eigendom gaat pas over behoudens andersluidend bedongen dan na volledige betaling. De intellectuele eigendomsrechten blijven steeds bij Studiebureau Verhulst BV. De klanten of leveranciers verbinden zich ertoe alle technieken, procédés, know-how of andere bijzondere gegevens waarvan zij kennis nemen ingevolge de toevertrouwde opdracht of geleverde prestaties, goederen en/of diensten strikt geheim te houden en niet hun medewerking te verlenen aan concurrerende firma's van Studiebureau Verhulst BV om die gegevens te bekomen, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 25.000€ per vastgestelde inbreuk.

14) Naast vergunningen verschaft de opdrachtgever tijdig en schriftelijk, minstens vóór de aanvang van uitvoering van het veldwerk, de plannen en de noodzaklijke inlichtingen betreffende de aanwezigheid en de juiste ligging van kabels, leidingen en ondergrondse installaties. Bij gebrek aan tijdige of niet mededeling van deze gegevens is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk voor alle schade aan kabels, leidingen en ondergrondse installaties en voor alle eventuele gevolgschade (de opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend zijn akkoord te hebben gegeven dat de werken konden gestart worden geheel op zijn verantwoordelijkheid). Indien schade aan kabels en leidingen zou ontstaan ondanks dat de opdrachtgever de gegevens tijdig en op correcte wijze aan Studiebureau Verhulst BV ter beschikking heeft gesteld zijn wij uitsluitend verantwoordelijk in geval van manifest foutief handelen. Voor wat onze eventuele aansprakelijkheid betreft dient volledigheidshalve tevens verwezen te worden naar hetgeen onder punt 19 van de voorwaarden is bepaald. 

 15) Studiebureau Verhulst BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade te wijten aan monstername(s), alsook gevolgschade te wijten aan de monstername. De monsternamepunten zullen waar mogelijk functioneel hersteld worden zonder garanties.

16) Termijnen die door ons worden opgegeven zijn louter van informatieve aard en berusten steeds op een schatting. OVerschrijding van de opleveringstermijnen - anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door ons - geeft de opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen, vertragingsboeten te eisen of een korting op ons toekomende bedragen te bekomen. 

17) Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden, geschiedt voor risico van de gebruiker. Het opmaken ven de rapporten geschiedt naar best vermogen en maakt altijd een middelenverbintenis uit. In geval van interpretatiemoeilijkheden kan de opdrachtgever een nadere toelichting bekomen. 

18) Schade aan derden toegebracht is ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. 

19) De door ons aanvaarde opdrachten houden steeds een middelenverbintenis in en geen resultaatsverbintenis (met uizondering van de opmaak van een asbestattest). Onze aansprakelijkheid is uitsluitend betrokken indien schade wordt teweeg gebracht door een manifest foutieve handelswijze bij de uitvoering van de aanvaarde opdracht. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de rechtstreeks veroorzaakte schade en kan nimmer meer bedragen dan het totaal gefactureerde bedrag voor uitvoering van de betreffende opdracht waarbij elke opdracht op zich beschouwd wordt zelfs als deze deel uitmaakt van een groter geheel. Indien de tussenkomst van onze verzekeraar betrokken is en deze een schadegeval aanvaardt is de vergoedbare schade maximaal gelijk aan het bedrag dat door de verzekeraar wordt betaald. Geen enkele aansprakelijkheid kan ten onze laste worden gelegd wegens het niet of onvoldoende verzekerd zijn.  Indien de klant in gebreke is gebleven uiterlijk binnen de 3 werkdagen na vaststelling van het schadegeval hiervan bij aangetekend schrijven aan Studiebureau Verhulst BV kennis te geven is iedere vergoeding uitgesloten. De vrijstelling of frachise valt eveneens ten laste van de opdrachtgever, behoudens indien de opdrachtger kan aantonen dat er sprake is van een manifest foutief handelen, met uitdrukkelijke uitsluiting van onzorgvuldigheid van, Studiebureau Verhulst BV.

20) De opdrachtgever verbindt er zich toe om tijdens en na de uitvoering (termijn van 12 maanden na volledige beëindiging van de opdracht) zich niet schuldig te maken aan afwerving van consultants of medewerkers van Studiebureau Verhulst BV dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 80.000€ boete, onverminderd bijkomende schadevergoeding indien deze kan worden bewezen. Deze bepaling is eveneens van toepassing voor leveranciers van Studiebureau Verhulst BV. 

21) Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting en uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum. Voor iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% op jaarbasis met een minimum van 15€. Tevens zal er bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, naast de verwijlintresten een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van 100€ per factuur. Voor langdurige projecten dient betaling te geschieden naarmate de werken worden uitgevoerd waarbij een voorschotfactuur kan worden opgemaakt gelijk aan 30% van de waarde van het project, in de bijzondere voorwaarden kunnen verdere betalingsafspraken uitdrukkelijk worden bepaald.

22) Klachten dienen ons schriftelijk en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden binnen de 8 dagen na kennisgeving van de betreffende levering, prestatie, rapport e.d.m aan Studiebureau Verhulst BV. Enig protest is maar aanvaardbaar indien het betrekking heeft op het voorwerp van de kennisgeving en duidelijk bepaald en omschreven is. De opdrachtgever aanvaardt dat in geval een klacht tijdig en regelmatig wordt ontvangen de vervanging of rechtzetting ervan door ons zal geschieden zonder dat schadevergoeding kan worden gevorderd.

23) Studiebureau Verhulst BV behoudt zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in geval van omstandigheden in hoofde van de opdrachtgever die een verdere normale samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt. Dit is tevens mogelijk indien het vertrouwen geschonden wordt ingevolge elementen die erop wijzen dat de opdrachtgever zich in liquiditeitsproblemen bevindt of wij op de hoogte worden gesteld van lopende procedures of uitvoeringen jegens de opdrachtgever die van aard zijn dat normalerwijze dient te worden geoordeeld dat de zekerheid op betaling afneemt. In voorkomend geval kunnen wij volledige en integrale voorafbetaling vragen of bijkomende zekerheden vorderen alvorens de prestaties verd te zetten zonder dat hiertoe enige vergoeding ingevolge vertaging van de prestaties of werken van ons kan gevorderd worden. 

24) Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door ons vermelde bankrekening, behoudens anders vermeld.

25) Afwijking van onderhavig voorwaarden is Studiebureau Verhulst BV slechts tegenstelbaar in geval van uitdrukkelijk afwijkend geschrift. In geval van interpretatie dient te geschieden zal dit gebeuren met inachtneming van onze bijzondere en algemene voorwaareen en vervolgens volgens het gemeen recht. Indien een rechtbank van oordeel is dat een bepaalde clausule zou dienen en kunnen gemtigd worden dient dit te gebeuren op die wijze dat het beginsel dat overeenkomsten tussen partijen tot wet strekken in acht genomen wordt en derhalve kan een clausule niet zonder uitwerking zijn behoudens in geval van nietigheid of uitdrukkelijke afstand ervan. Het Belgisch recht is altijd van toepassing.

26) De ondertekenaar die tekent namens en voor rekening van de opdrachtgever wordt verondersteld handtekeningbevoegdheid te hebben of in elk geval uitdrukkelijk mandaat te hebben om de opdrachtgever te verbinden, bij gebreke waarvan deze op solidaire wijze als verbonden zal worden beschouwd. 

27) Eventuele geschillen worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Brugge en uitsluitend in de Nederlandse taal. Arbitragebedingen zijn nimmer aan ons tegenstelbaar. 

28) Studiebureau Verhulst BV verplicht zich ertoe alle know-how en kennis in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst geheim te houden en maakt zich sterk dat ieder, die op toegelaten wijze voornoemde kennis verwerft, eenzelfde geheimhoudingsverplichting zal eerbiedigen. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing wanneer met akkoord van de opdrachtgever informatie aan derden wordt doorgegeven of gepubliceerd.