Studiebureau Verhulst - Erkend tracimatdeskundige en asbestdeskundige

Nieuws


Actueel nieuws over asbest en sloop

Vandermeeren Interieur gaat voor vernieuwing

Vandermeeren Interieur uit Veurne gaat voor vernieuwing van hun toonzaal.

Deze week werd gestart met de ontmantelings- en sloopwerken van de oude toonzalen van Vandermeeren interieur in Veurne. De design meubelwinkel gaat voor een vernieuwing en verruiming van hun toonzaal om hun klanten een nog betere beleving te bieden tijdens de keuze van hun nieuw interieur. Hierbij heeft Studiebureau Verhulst ingestaan voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan en de controle van de sloopwerken. Binnenkort kan het nieuwe resultaat bewonderd worden. Hebt u zelf plannen om uit te breiden en dienen er grondige renovaties en/of sloopwerken uitgevoerd te worden? Hou er dan rekening mee dat u asbestinventaris of een sloopopvolgingsplan nodig hebt. We staan met Studiebureau Verhulst u bij met raad en daad. Vraag uw offerte of advies aan via het contactformulier of stuur een mailtje naar kristof@studiebureau-verhulst.be.Definitieve goedkeuring van VLAREMA 9 - 22 december 2023

Goedkeuring VLAREMA 9 - welke wijzigingen staan te gebeuren? 

Net voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering VLAREMA 9 definitief goed op de ministerraad. 

Wijzigingen VLAREMA

 22/12/2023 Ministerraad


Belangrijke wijziging voor de sloopaannemer! De opmaak van een afvalbeheer- en sloopplan - Vanaf 1/07/2024

Voor sloop-, ontmantelings- of renovatiewerken onder het toepassingsgebied van Vlarema artikel 4.3.3, §1 met verplichte sloopopvolging (omgevingsvergunning + totaal bouwvolume groter dan 1000 m³ voor de niet-residentiële gebouwen of groter dan 5000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen met uitzondering van de eengezinswoningen) en gelijkaardige nieuwbouwwerken moet een afvalbeheer- en sloopplan door de uitvoerder van de sloop-, renovatie- en afbraakwerken worden opgemaakt. Dit afvalbeheerplan moet beschikbaar zijn voor de start van de bouw-, sloop-, ontmantelings- of renovatiewerken.


Dit afvalbeheer- en sloopplanbevat minstens bepalingen omtrent:

 • de voorafgaande afvoer van de afvalfracties die geen bouw- en sloopafval zijn;
 • de fracties die gescheiden moeten worden ingezameld, conform artikel 4.3.2, en bestemd zijn voor hergebruik en materiaalrecyclage;
 • voor sloopwerken met verplichte sloopopvolging – link met het conform verklaard sloopopvolgingsplan inclusief:
  • Een beschrijving van de randvoorwaarden bij slopen en ontmantelen waaronder technische uitvoeringsbeperkingen en hinder- en veiligheidsaspecten *;
  • een beschrijving van de gebruikte sloopmethode en-technieken
 • de organisatie van de gescheiden inzameling op de werf van de verschillende afvalfracties;
 • een overzicht van de verschillende inzamelrecipiënten voor afvalstoffen;
 • de organisatie van de afvoer van de afvalstoffen in functie van het vrijkomen van de verschillende fracties tijdens de bouw-, sloop-, ontmantelings- of renovatiewerken.

Het afvalbeheerplan moet op eerste verzoek ter beschikking gesteld worden van de toezichthouder, de sloopbeheerorganisatie, de deskundige die het controlebezoek uitvoert in kader van de sloopopvolging en de OVAM.

* Indien bronscheiding van het bouw- en sloopafval niet mogelijk is omwille van de veiligheid, moet een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator opgenomen worden in het afvalbeheer- en sloopplan.


Selectief slopen wordt uitgebreider - Bronsortering van bouw- en sloopafval wordt de regel. 

De in artikel 4.3.2, 1stelid van het VLAREMA opgenomen lijst met gescheiden te houden bedrijfsafvalstoffen wordt verder uitgebreid tot 32 stromen door toevoeging van:

 • 25° niet-teerhoudend asfaltpuin;
 • 26° funderingsmaterialen die niet conform de bepalingen van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen verwerkt worden;
 • 27° verontreinigde fracties bouw- en sloopafval die achteraf niet kunnen uitgesorteerd worden bij een verwerker, waarna zij voldoen aan de acceptatiecriteria van de vergunde verwerker;
 • 28° cellenbeton;
 • 29° gipskartonplaten en gipsblokken;
 • 30° glaswol;
 • 31° rotswol;
 • 32° bitumineus dakbedekkingsmateriaal of afdichtingsmateriaal.


De gescheiden inzameling van glaswol (30°), rotswol (31°) en bitumineus dakbedekkingsmateriaal of afdichtingsmateriaal (32°)wordt pas op 1 januari 2027 verplicht. De overige afvalstoffen dienen vanaf 1 juli 2024 verplicht gescheiden te worden aan de bron.


Bouw- en sloopafval wordt expliciet uitgesloten in de regeling aangaande voorwaardelijke uitzondering op de gescheiden inzameling van bedrijfsafvalstoffen voor minstens de stromen houtafval, metaalafval en harde kunststoffen (dewelke worden uitgebreid met papier- en kartonafval en folies).


Inartikel 4.3.2, 7delid van het VLAREMA wordt volgende opgenomen:“Bouw- en sloopafval moet door de producent gescheiden van andere afvalstoffen worden aangeboden en gescheiden worden gehouden bij de ophaling of inzameling. Bouw- en sloopafval ontstaan door calamiteiten of dat op basis van andere wetgeving of op bevel van de politie of bevoegde autoriteiten onmiddellijk vernietigd of afgevoerd moet worden zonder verdere bewerkingen, vormt hierop een uitzondering.”


Behalve bovenstaande uitzondering kan van het 1ste lid afgeweken worden indien het bouw- en sloopafval rechtstreeks afkomstig is van een actieve werf, het droge en niet-gevaarlijke afvalfracties betreffen die niet onder het Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten kunnen worden verwerkt, het bouw- en sloopafval wordt beheerd zoals bepaald in onderafdeling 5.2.16 van het VLAREMA (zie verder) en voldaan is aan één van onderstaande criteria:

 • de aaneengesloten beschikbare ruimte voor het plaatsen en beladen van de inzamelrecipiënten bedraagt maximaal 40 m²;
 • de totale hoeveelheid gemengd bouw- en sloopafval dat gedurende de uitvoering van de werf vrijkomt is kleiner dan 40 m³;
 • er is een gemotiveerde verklaring van de veiligheidscoördinator dat de respectievelijke fracties niet gescheiden vrijkomen omwille van veiligheid, stabiliteit of technische uitvoeringsbeperkingen of gevaar voor werknemers.

Gemengd bouw- en sloopafval wordt gedefinieerd als“de fractie van het bouw- en sloopafval die niet gescheiden wordt aangeboden of ingezameld”en omvat dus niet-selectief ingezameld bouw- en sloopafval conform de voorwaarden in artikel 4.3.2, niet-selectief ingezameld bouw- en sloopafval waarbij die voorwaarden niet werden gerespecteerd, alsook fracties bouw- en sloopafval waarvoor selectieve inzameling niet verplicht is.

(bron: Tracimat.be) 


1 jaar asbestattest. Welke lessen leren we? Wat kan beter?

close-up leidingisolatie asbest
close-up leidingisolatie asbest
deurplaat van frigo in asbestcement
deurplaat van frigo in asbestcement
Buisisolatie op slaapkamer
Buisisolatie op slaapkamer
Asbestcement als lambrisering
Asbestcement als lambrisering
Picalplaat aan openhaard
Picalplaat aan openhaard
close_up AsbestcementplaatChrysotiel
close_up AsbestcementplaatChrysotiel
asbesthoudendeVinyl
asbesthoudendeVinyl
Meszekeringen
Meszekeringen
Onderdak Eternit
Onderdak Eternit
Vervangen vensterbank in Asbest
Vervangen vensterbank in Asbest

1 jaar asbestattest. (23 nov 2023)

Het invoeren van het asbestattest 1 jaar terug kwam geen dag te vroeg als u het mij vraagt. Uit de inspecties uit het verleden werd duidelijk dat in Vlaanderen (en daarbuiten) nog gigantische hoeveelheden asbest in al zijn vormen en gedaantes aanwezig zijn. In een versneld tempo werden deskundigen en certificatie-instellingen klaargestoomd om te kunnen starten met 1 groot probleem: gebrek aan ervaring in de sector. Je kan deskundige worden met een cursus van 5dagen en een examen, waar voornamelijk de nadruk ligt op "weet ik wat er in het inspectieprotocol staat" in plaats van Asbest te herkennen in de praktijk. Na een mislukt startschot waar nauwelijks controle was; attesten werden afgeleverd zonder enig monster te nemen; toepassingen als asbesthoudend werden genoteerd waar in de verste verte een vezel te bespeuren is, ... zijn de inhaalbeweging van de certificatie-instellingen en de federatie duidelijk merkbaar. Zo is er de verplichte jaarlijkse bijscholing, waar onfield aandacht is voor het zoeken en in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen, met dank aan Fedasbest en het bijsturen van de Certificatie-instellingen om tot een uniform asbestattest te komen en het aan de kaakstellen van 'cowboy'attesten. 


Asbestdeskundige is voor alle duidelijkheid geen evidente job. Je moet alles gezien hebben, elk detail, elke verdachte toepassing. Toepassingen die verscholen zijn achter behangpapier of verf, buisisolatie achter een rooster, Pical aan de haard dat gedeeltelijk is afgedekt met een metalen plaat of slechts 1 deeltje van  een vensterbank dat werd hersteld in een gebouw met dertig ramen. Op de foto's is een greep van de toepassingen te zien die we vastgesteld hebben in het afgelopen boeiend jaar.  

  

Hebt u vragen of wenst u een offerte, aarzel niet en neem contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

BZIO te Oostende kiest Studiebureau Verhulst voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan in kader van hun geplande renovatiewerken

BZIO Oostende werkt samen met Studiebureau Verhulst in kader van toekomstige renovatiewerken.

Om in de toekomst hun patiënten nog beter te ontvangen plant BZIO Oostende een nieuwe fase in hun renovatiewerken en werd gevraagd aan Studiebureau Verhulst om de opmaak van hun sloopopvolgingsplan. We kijken uit naar de geplande renovatiewerken. Hebt u als bouwheer of als architect ook een sloop of grote renovatiewerken gepland dan kan u bij ons terecht voor een asbestinventaris in kader van werken of de opmaak van een sloopopvolgingsplan. Studiebureau Verhulst is erkend tracimatdeskundige en erkend asbestdeskundige inventarisatie (ADI). 

Hebt u vragen of wenst u ook een offerte, aarzel niet en neem contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

Studiebureau Verhulst staat in voor het sloopopvolgingsplan voor AZ Sint-Lucas te Brugge

AZ Sint-Lucas Brugge laat sloopopvolgingsplan opmaken door Studiebureau Verhulst.

In kader van toekomstige renovatiewerken in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis te Brugge stond Studiebureau Verhulst in voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan voor een deel van de gebouwen. De studie maakt een verplicht onderdeel uit van de omgevingsvergunning en werd ondertussen conformverklaard door de sloopbeheersorganisatie Tracimat.

Hebt u vragen of wenst u ook een offerte voor een sloopopvolgingsplan voor uw sloop of renovatiewerken, aarzel niet en neem contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

Asbestattest, wat en hoe?

Ik heb een asbestattest nodig, maar wat moet ik me daar bij voorstellen? 

Stap 1: Vraag een offerte op. Omdat elke woning anders is werkt Studiebureau Verhulst met een offerte op maat en dit binnen de werkdag aan u bezorgt. Bij bestelling kijken we samen wanneer de inspectie uitgevoerd kan worden.


Stap 2: Hou plannen van de verschillende etages bij de hand. Zijn deze niet beschikbaar, geen probleem dan zal een schets gemaakt worden. 


Stap 3: Zijn er delen van de woning vernieuwd, vb nieuw dak of een achterbouw bijgezet na 2001 dan dient deze niet onderzocht te worden. Je dient wel over de nodige bewijzen te beschikken zoals aankoopfacturen, foto's,... . Hou ze bij de hand wanneer we bij u langskomen. 


Stap 4: Voor de start van de inspectie zal de deskundige het opdrachtformulier van OVAM met u overlopen. 


Stap 5: De inspectie - Onze asbestdeskundige zal een eerste visuele inspectie uitvoeren van de gehele woning en zal hierbij meestal starten op zolder om te eindigen in de kelder. Een aantal toepassingen zal hij mogelijk herkennen, andere benodigen een monstername. Hierbij zijn ook een aantal verplichte monsternames, waaronder het pleisterwerk van de muren en van de plafonds (indien van toepassing). Voor het pleisterwerk wordt met behulp van een soort van appelboor (metalen buisje met tandjes) een punctie van het pleister genomen. In de eerste rondgang kijken we waar we op niet opvallende locaties de monsters kunnen nemen. Zo is er vaak een technisch ruimte, een berging, ruimte achter een kast,... waar dit zonder problemen kan genomen worden. De gaatjes worden door ons terug opgevuld met vulmiddel. 

Een aantal toepassingen is verplicht om te bemonsteren om als niet asbesthoudend te beschouwen: 

               - Elke asbestverdachte toepassing

               - Pical (asbesthoudende gipsplaat)

               - Relatief harde en/of pasta-achtige mastiek of kit 

               - Bitumen, roofing en teer

               - Spuitlagen of bevlokking

               - Thermisch isolerend materiaal indien waarneembaar en verdacht

               - Pleisterwerk

               - Crepi

               - Tegellijm faiencetegels indien bemonsterbaar. 


Stap 6: De rapportage. Alle vaststellingen dienen in het portaal van OVAM ingegeven worden. Ovam vraagt per attest een retributie van 50€ voor het ontwikkelen en onderhouden van het portaal. De vastgestelde, bemonsterde en verdachte toepassingen worden allemaal per fiche gerapporteerd. Niet asbesthoudende toepassingen (na analyse) worden ook opgenomen in een fiche. De asbesthoudende toepassingen worden uitvoering besproken en beoordeeld. Zo zal gekeken worden op welke manier de toepassing verwijderd dient te worden, door wie dit mag uitgevoerd worden en of deze toepassing onder de mijlpalen van 2034 of 2040 vallen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het risico dat verbonden is aan de toepassing. Zo komt bekomt men de status 'asbestveilig' of 'niet-asbestveilig'. 


Stap 7: Actualisatie. Het asbestattest is 10 jaar geldig met uitzondering wanneer een asbesttoepassing werd vastgesteld met een hoog risico. De geldigheid daalt dan naar 5 jaar. Na verwijdering van een toepassing dient het attest binnen het jaar geactualiseerd te worden. Zorg bij verwijdering voor de nodige bewijzen. Foto's, afvoerbewijzen,... zodat dit gestaafd kan worden bij de actualisatie. 


Hebt u vragen over hoe de opmaak en het onderzoek voor zo'n asbestattest verloopt, aarzel niet en neem vandaag nog contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

Heb ik een asbestattest nodig bij schenking?

Heb ik een asbestattest nodig bij schenking? 

U denkt er over na om uw woning te schenken aan uw kinderen, dan zal u een afspraak maken met uw notaris. De eerste vraag is wat het bouwjaar is van het pand. Is het pand ouder dan 2001, dan is het verplicht om bij de akte een asbestattest voor te leggen van het pand. Hou rekening dat per pand een apart attest noodzakelijk is.

Hebt u vragen over hoe de opmaak en het onderzoek voor zo'n asbestattest verloopt, aarzel niet en neem vandaag nog contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

23 nov 2022 - De verplichting van het asbestattest is een feit. - Vraag tijdig uw offerte aan! 

23 november 2022:

Voor wie de laatste weken de media heeft gevolgd, kon er niet naast kijken. De invoering van het verplicht asbestattest! Vandaag is het zo ver en moet je in het bezit zijn van een asbestattest bij de verkoop van uw woning als deze ouder is dan 2001. Is er geen attest beschikbaar bij de ondertekening van de compromis dan is deze niet geldig. Stel de opmaak van uw attest niet uit tot het laatste moment en vraag tijdig uw offerte aan. Hebt u vragen over hoe de opmaak en het onderzoek voor zo'n asbestattest verloopt, aarzel niet en neem vandaag nog contact op (kristof@studiebureau-verhulst.be). 

Studiebureau Verhulst officieel erkend asbest-deskundige

Studiebureau Verhulst haalt erkenning binnen:

Met enige trots kunnen we melden dat Studiebureau Verhulst zijn procescertificaat heeft behaald als erkend asbestdeskundige voor de opmaak van het straks verplichte asbestattest. Na het volgen van de driedaagse opleiding bij Fedasbest en het slagen voor het zowel theoretisch als praktisch examen kon de aansluiting bij de certificatie-instelling aangevraagd worden. Na de beoordeling van het dossier werd de ADI-erkenning bekomen en kunnen we aan de slag met de uitvoering en opmaak van asbestattesten. 

Versnelde afbouw asbest in de zorg via het afbouwbeleid van OVAM

Versneld Asbestafbouwbeleid in de zorg:

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2040 Vlaanderen 'asbestveilig' te maken. Zo willen ze alle risicovolle asbest, veilig wegnemen en opbergen. De asbesttoepassingen in goede staat die niet risicovol zijn mogen dan enkel nog aanwezig zijn. 

Naast de scholen en de landbouwbedrijven is nu een nieuw sectorprotocol gelanceerd om de zorgsector asbestveilig te maken. 

De zorgvoorzieningen kunnen ondersteuningsmaatregelen ontvangen voor de actualisatie van hun asbestinventaris of voor de ondersteuning bij de verwijdering van hun asbesttoepassingen. 

Zorgvoorzieningen kunnen zich tussen 15 september en 15 oktober aanmelden om beroep te doen op de ondersteuning van de OVAM.

Asbestattest - vanaf 23 nov 2022 verplicht bij verkoop van gebouwen ouder dan 2001.

Asbestattest:

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd vóór 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Daarom wordt eind 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd vóór 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd vóór 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

In gebouwen van na 2000 is het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Heeft u toch nog twijfels over bepaalde materialen, dan vindt u in het postinterventiedossier alle informatie over de materialen die in het gebouw aanwezig zijn/gebruikt werden. Voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001 is een postinterventiedossier verplicht.

Verplichte tracering en sloopopvolging vanaf 1 juli 2022

Nieuwe situatie vanaf 1/07/2022:

Vanaf 1/07/2022 worden de verplichtingen voor de opdrachtgever én voor de uitvoerder van de sloopwerken uitgebreid. Voor werken waar de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, wordt ook een conformverklaring en detracering van het sloopafval verplicht. Deze nieuwe verplichtingen gelden voor werken waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend vanaf 1/07/2022 en houden concreet in dat de opdrachtgever, sloper of wegenbouwer voor bovenstaand type werven de volledige traceerbaarheidsprocedure via Tracimat dient te volgen. Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledig proces van de selectieve sloop en biedt zij ondersteuning aan alle actoren in het sloopproces.

unsplash